Fantasy Golems Bundle


Rigged Fantasy Golems Bundle


by ProMaxx Studio


Price History +

Rigged, NOT Animated Fantasy Golems Bundle for your sci-fi, fantasy projects.


Parts of Bundle:

Fantasy Golem Girl

Fantasy Golem Man v1

Fantasy Golem Man v2

Fantasy Golem Man v3